Studio Ligjore Agolli

Çështje Civile

Studio Ligjore Agolli ofron shërbim lijgor për çështje të pjestimit të pasurisë ndërmjet bashkëshorteve, pjesimit të pasurisë me disa bashkëpronarë çështje të legalizimt të ndërtimeve informale, çështje të trashëgimise ligjore dhe testamentare, çështje të tokave bujqesore, çështje që lidhen me kthimin dhe kompensimin e ish pronarëve. 

  • Detyrime Kontraktuale
  • Çështje Bashkëpronësie
  • Hartim kontratash
  • Çështje Pronësie