Studio Ligjore Agolli

Çështje Familjare

Studio Ligjore Agolli është e specializuar në proceset gjygjësore për zgjidhjen e martesës dhe pasojave të saj, e drejta e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore për fëmijët e mitur detyrimi ushqimor etj.

Avokatët e studios kanë eksperience 13 vjeçare në ofrimin e mbrojtes për vikitmat e dhunës me bazë gjinore pranë gjykatave dhe institucioneve administrative. Ofrojm shërbim ligjor për viktimat e dhunës në familje, trafikimit, përndjekje, dhuna seksuale etj.

 Ofrojmë shërbim ligjor edhe për çështje të vërtetimit të atësisë dhe amesisë, kundershtimit të atësisë të prëzumuar. Nëpërmjet çështjeve të përfaqësuara në gjykatë ne kemi sjell prakitka të reja.

Avokatët tanë janë të specializuar në mbrojten e të drejtave të fëmijeve kryesisht në çështjet familjare