Studio Ligjore Agolli

Çështje Tregtare

Studio Ligjore Agolli ofrn shërbime për çështje tregatre çdo lloj tipi dhe bisnesi. Shërbimet më të detajuara vijojnë si më poshtë:

  • Themelimi dhe regjistrimi i shoq;rive tregtare, përgatitja e dokumentave ligjore, regjistrimi zyrave të përfaqësimit, kërkimi dhe analiza e shoqërive, transferimi i kuotave dhe aksioneve 
  • Bashkimi dhe bashkimi me përthithje, likujdimi, shndërrimi i shoqeërive, procedurat e falimentimit. 
  • Leje dhe licensa
  • Çështje gjygjësore dhe pagimi i detyrimeve.
  • Çështje tatimore
  • Prokurime publike dhe koncesione
  • Konsulencë ligjore lidhur me punësimin dhe kontratat
  • Shoqërite e thjeshta