Ndërmjetësim

Posted on 64 CommentsPosted in Ndërmjetësim

Ndërmjetësim Studio Ligjore Agolli ofron  ndermjetësim. Misioni i Ndërmjetësit është që të sigurojë klientët tanë, një mundësi tjetër për zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve të tyre, me një mënyrë alternative Civile; Ndërmjetësimin. Qëllimi ynë është për të dhënë ndihmën tonë në reformimin e sistemit tonë të drejtësisë, të zbatimit të ligjit, për të promovuar integritetin, vlerat […]

Çështje Tregtare

Posted on 24 CommentsPosted in Tregtare

Çështje Tregtare Studio Ligjore Agolli ofrn shërbime për çështje tregatre çdo lloj tipi dhe bisnesi. Shërbimet më të detajuara vijojnë si më poshtë: Themelimi dhe regjistrimi i shoq;rive tregtare, përgatitja e dokumentave ligjore, regjistrimi zyrave të përfaqësimit, kërkimi dhe analiza e shoqërive, transferimi i kuotave dhe aksioneve  Bashkimi dhe bashkimi me përthithje, likujdimi, shndërrimi i […]

Çështje Familjare

Posted on 14 CommentsPosted in Familjare

Çështje Familjare Studio Ligjore Agolli është e specializuar në proceset gjygjësore për zgjidhjen e martesës dhe pasojave të saj, e drejta e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore për fëmijët e mitur detyrimi ushqimor etj. Avokatët e studios kanë eksperience 13 vjeçare në ofrimin e mbrojtes për vikitmat e dhunës me bazë gjinore pranë gjykatave dhe institucioneve […]

Çështje Civile

Posted on 19 CommentsPosted in Civile

Çështje Civile Studio Ligjore Agolli ofron shërbim lijgor për çështje të pjestimit të pasurisë ndërmjet bashkëshorteve, pjesimit të pasurisë me disa bashkëpronarë çështje të legalizimt të ndërtimeve informale, çështje të trashëgimise ligjore dhe testamentare, çështje të tokave bujqesore, çështje që lidhen me kthimin dhe kompensimin e ish pronarëve.  Detyrime Kontraktuale Çështje Bashkëpronësie Hartim kontratash Çështje […]

Çështje Administrative

Posted on 19 CommentsPosted in Administrative

Çështje Administrative Studio Ligjore Agolli ofron shërbime në lidhje me çështje administrative. Pergatitje e kerkesave drejtuar Gjykates se Apelit, Gjykates Kushtetuese, Gjykatave Nderkombetare ku aderon Republika e Shqiperise. Sherbime lidhur me zbatimin dhe ekzekutimin e vendimeve te Gjykatave. Ankime të akteve ligjore Hartim Dokumentash Përfaqësim ligjor Konsulencë Ligjore  

Çështje Penale

Posted on 18 CommentsPosted in Penale

Çëshjte Penale Studio Ligjore Agolli, ofron përfaqësim dhe mbrojte për akuzat penale qe janë ngritur nga organi i akuzës ndaj klientëve të saj. Pergatitje e kerkesepadive ose kerkesave gjate procedimit penal, si dhe kerkesave ankimore, rekursve kunder vendimeve gjyqesore, atyre te organit te akuzes, arbitrazhit ose te organeve te administrates publike.  Pranine si mbrojtes ne kohen […]