Studio Ligjore Agolli

Çëshjte Penale

Studio Ligjore Agolli, ofron përfaqësim dhe mbrojte për akuzat penale qe janë ngritur nga organi i akuzës ndaj klientëve të saj. Pergatitje e kerkesepadive ose kerkesave gjate procedimit penal, si dhe kerkesave ankimore, rekursve kunder vendimeve gjyqesore, atyre te organit te akuzes, arbitrazhit ose te organeve te administrates publike. 

Pranine si mbrojtes ne kohen e shoqerimit, ndalimit,arestimit, gjate procesit hetimor, shqyrtimit gjyqesor te personave ne ceshtje penale.

  • Falsifikime Dokumentash
  • Krime Seksuale
  • Vjedhje
  • Vepra penale në fushën e biznesit, mashtrimeve financiare, taksave, doganave, sigurimeve e më gjerë.