studioagolli@gmail.com
Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
+355692089041

Na Ndiqni:

STUDIO LIGJORE AGOLLIEKSPERIENCE 19-VJEÇARE
NË FUSHËN E SË DREJTËS

STUDIO LIGJORE AGOLLIÇËSHTJE CIVILE, FAMILJARE

STUDIO LIGJORE AGOLLIÇËSHTJE PENALE, ADMINISTRATIVE

Studio Ligjore “Agolli & Co” SHPK

Studio Ligjore Agolli, siguron per klientet keshilla ligjore te nje niveli te larte dhe sherbime cilesore, ne transaksionet e biznesit dhe ceshtjet tregtare ligjore. Ne ofrojme nje game te gjere sherbimesh, per te plotesuar nevojat e klienteve tane. Studio Ligjore Agolli  me nje eksperience 18-vjeçare në fushën e të drejtës në qytetin e Durrësit por jo vetëm. Ndodhemi pranë Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres, Lagjia11, Rr. “Aleksander Goga”. Eksperienca, perkushtimi dhe arritjet pozitive ne mbeshtetje te se drejtes, na kane bere te mundur bashkepunimin e vazhdueshem me:

  • Ministrine e Drejtesise – Ofrues te ndihmes ligjore falas
  • Shoqaten e Grave me Probleme Sociale Durres – Ofrimi i keshillimit ligjor, perpilim kerkese padie, perfaqesim e mbrojtje para Gjykates Rrethit Gjyqesor Durres per viktimat e dhunes ne marrdheniet familjare
  • USAID – Monitorues te Vendimeve te Gjykates

STUDIO LIGJORE AGOLLIMISIONI JONË

Keshillimit ligjor per ceshtje te ndryshme. Pergatitjes se kerkese padive ose kerkesave gjate procedimit penal, si dhe te kerkesave ankimore, rekurseve kunder vendimeve gjyqesore, atyre te organit te prokurorise, arbitrazhit ose te organeve te administrates publike. Pergatitjes se kerkesave drejtuar Gjykates se Apelit, Gjykates Kushtetuese, Gjykatave Nderkombetare dhe cdo organi ne te cilen aderon Republika e Shqiperise. Pergatitjes se ankesave dhe kerkesave te personave fizik apo juridike, publike ose privat, vendas apo te huaj. Perpilimit te akteve qe i nenshtrohen veprimeve noteriale. Hartimit te kontratave e marreveshjeve, si dhe te cdo dokumenti tjeter qe sjell ose synon te sjelle pasoja juridike. Pranise si mbrojtes ne kohen e shoqerimit, ndalimit, arrestimit, gjate procesit te hetimit, shqyrtimit gjyqesor te personave ne ceshtje penale, perfaqesimit te personave fizik apo juridik ne ceshtjet civile dhe administrative ne te gjitha gjykatat, arbitrazhi dhe ne organe te tjera te administrates publike. Sherbime lidhur me zbatimin dhe ekzekutimin e vendimeve të gjykatave .veprimeve të tjera juridike që parashikon ligji .

STUDIO LIGJORE AGOLLIFUSHAT E EKSPERTIZËS LIGJORE

FAMILJARE DHE CIVILE

FAMILJARE DHE CIVILE

FAMILJARE DHE CIVILE
Keshillimit ligjor per ceshtje te ndryshme. Pergatitjes se kerkese padive ose kerkesave gjate procedimit penal, si dhe te kerkesave ankimore, rekurseve kunder vendimeve gjyqesore, atyre te organit te prokurorise, arbitrazhit ose te organeve te administrates publike. Pergatitjes se kerkesave drejtuar Gjykates se Apelit, Gjykates Kushtetuese, Gjykatave Nderkombetare dhe cdo organi ne te cilen aderon Republika e Shqiperise. Pergatitjes se ankesave dhe kerkesave te personave fizik apo juridike, publike ose privat, vendas apo te huaj. Perpilimit te akteve qe i nenshtrohen veprimeve noteriale. Hartimit te kontratave e marreveshjeve, si dhe te cdo dokumenti tjeter qe sjell ose synon te sjelle pasoja juridike. Pranise si mbrojtes ne kohen e shoqerimit, ndalimit, arrestimit, gjate procesit te hetimit, shqyrtimit gjyqesor te personave ne ceshtje penale, perfaqesimit te personave fizik apo juridik ne ceshtjet civile dhe administrative ne te gjitha gjykatat, arbitrazhi dhe ne organe te tjera te administrates publike. Sherbime lidhur me zbatimin dhe ekzekutimin e vendimeve të gjykatave .veprimeve të tjera juridike që parashikon ligji .
ADMINISTRATIVE

ADMINISTRATIVE

ADMINISTRATIVE
Avokatët tanë janë të specializuar në përfaqësimin e çështjeve administrative që lidhen me të drejtat e punëdhënësit dhe punëmarrësit, konfliktet e punë, të drejtat e punëmarrësve me statusin e nëpunësit publik, çështje të legalizimit të ndërtimeve informale, çështje të kundërshtimit të akteve administrative. Asistencë dhe përpilim të dokumentacionit për pjesëmarrje në tender, propozimin dhe përgatitjen e koncesioneve, marrjen e lejeve, etj. Konsulencë dhe asistencë në komunikim me organet e administratës shtetërore. Konsulencë dhe asistencë në lidhjen e kontratave me organet e administratës shtetërore. Shoqëritë tregtare ,individët cdo ditë përballen me mugesën e sherbimeve dhe transparences të organeve shteterore që ushtrojnë veprimtarinë administrative, sipas funksionit publik.Keto organe nxjerrin akte administrative , kontrata administrative. Që krijojnë pasoja te renda në ekonomine dhe te drejtat e subjekteve private dhe individëve Që nga krijimi I gjykatave administrative ne jemi të përballur cdo ditë me çeshtje dhe situata të natyrave juridike të ndryshme në juridiksion të gjykatave adminsitative dhe kemi përmbyllur me sukses çështje shume te rendesishme në favot të shoqerive dhe qytetarve shqiptare deri ne gjykate të larte .
PENALE

PENALE

PENALE
Ne momentin e krijimit zyra kishta nje cv shume të pasur me ceshtje penale te rendesishme dhe te sukseshme ,prezumimi I pafajësisë është një nga elementet e parë të besimit mes nesh dhe klienteve tanë .Gjuha e akteve dhe provave është elementi I dytë kryesor që ne përdorim gjatë një procesi penal .Ne nuk veprojme nese nuk njihemi ,me cdo akt procedurial,inkurajojme personat ti kundërshtojnë në kohen e duhur para gjykatave .Viktimat në procesin penal janë shumë të rendeshishme si gjatë pjesmarrjes procesit penal edhe gjatë vendimarrjes së tyre ne fillimin e nje procesi te drejte demshperblimi .
PRONËSIA

PRONËSIA

PRONËSIA
Kodi civil në republikën e shqiperise në kreun 2 të tij flet për sendet dhe pronësinë . Atëhere kur një çeshtje nuk zgjidhet me marveshje midis palëvë ose me një marveshje noteriale /ndërmjetesimi e vetmja zgjidhje ligjore është gjykata .Kodi civil nuk ka ndryshime të rëndesishme nga krijimi I tij por është I lidhur me ligje të tjera të cilat kanë ndryshuar bashke me zhvillimin e shoqërisë . Rregjistrimi I pronave të paluajtshme private, identifikimi I pronave shtetërore dhe publike mbi te cilat qytaret kanë ndertuar behet vetëm përmes një procesi ligjor administrativ apo /ose gjyqesor.
STUDIO LIGJORE AGOLLI

PËRFAQËSIM NË INSTITUCIONE

-Agjencia Shtetërore e Kadastrës

– Instituti i Sigurimeve Shoqërore

– Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shëndetësore

-Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

-Zyrat e Gjendjes Civile

012345678900123456789001234567890+ÇËSHTJE
01234567890+PARTNERË
01234567890AVOKATË
0123456789001234567890+VITE PROVOJË

STUDIO LIGJORE AGOLLIAVOKATËT

https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/IMG_34391.jpg
REZARTA AGOLLI
https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/IMG_3468.jpg
GRETA ÇELA
https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/IMG_3466.jpg
PAOLA MUJO

KONTAKTONIPLOTËSONI FORMËN E MËPOSHTME

[contact-form-7 id="2212"]
STUDIO LIGJORE AGOLLI

PARTNERËT TANË

https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/logo_awsp_al_2_0_0.png
https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/logo-on-website-1.png
https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/gadclogo1.png
https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/LogoMakr-1EWhcO.png
Adresa 1 : Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
Adresa 2 : Lagjja Nr 2 Rruga A. Goga pranë Gjykates, Durres
+355692089041
studioagolli@gmail.com

Na Ndiqni:

FUSHAT E VEPRIMIT

Civile

Penale

Çeshtje te pronave

Administrative

Tregtare

Familjare