studioagolli@gmail.com
Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
+355692089041

Na Ndiqni:

RRETH STUDIOS LIGJORE

STUDIO LIGJORE AGOLLI

Studio Ligjore Agolli & Co shpk është krijuar me datë 03/06/2013   nga av Rezarta Agolli  pas përvojës 10 vjecare  të një pune të sukseshme në qytetin e Durrësit .

Që nga viti 2013  përfaqesojme klientin person fizik ,apo juridik , në të gjitha fushat e se drejtës dhe të gjithë shkallet e gjykimit si një ekip me I zgjeruar në formën shpk .

Nga tetori I vitit 2020 gjendemi edhe në Tiranë për të pasur një sherbim dhe akses me të shpjejtë në sistemin gjyqesor të krijuar nga reforma ne drejtesi .

Studio Ligjore Agolli, siguron per klientet keshilla ligjore te nje niveli te larte dhe sherbime cilesore, ne transaksionet e biznesit dhe ceshtjet tregtare ligjore. Ne ofrojme nje game te gjere sherbimesh, per te plotesuar nevojat e klienteve tane.

Studio Ligjore Agolli  me NJE EKSPERIENCE 13-VJEÇARE NË FUSHËN E TË DREJTËS në qytetin e Durrësit por jo vetëm. Ndodhemi pranë Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres, Lagjia11, Rr. “Aleksander Goga”.

Eksperienca, perkushtimi dhe arritjet pozitive ne mbeshtetje te se drejtes, na kane bere te mundur bashkepunimin e vazhdueshem me:

  • Ministrine e Drejtesise – Ofrues te ndihmes ligjore falas
  • Shoqaten e Grave me Probleme Sociale Durres – Ofrimi i keshillimit ligjor, perpilim kerkese padie, perfaqesim e mbrojtje para Gjykates Rrethit Gjyqesor Durres per viktimat e dhunes ne marrdheniet familjare
  • USAID – Monitorues te Vendimeve te Gjykates

MISIONI JONË

Keshillimit ligjor per ceshtje te ndryshme. Pergatitjes se kerkese padive ose kerkesave gjate procedimit penal, si dhe te kerkesave ankimore, rekurseve kunder vendimeve gjyqesore, atyre te organit te prokurorise, arbitrazhit ose te organeve te administrates publike. Pergatitjes se kerkesave drejtuar Gjykates se Apelit, Gjykates Kushtetuese, Gjykatave Nderkombetare dhe cdo organi ne te cilen aderon Republika e Shqiperise. Pergatitjes se ankesave dhe kerkesave te personave fizik apo juridike, publike ose privat, vendas apo te huaj. Perpilimit te akteve qe i nenshtrohen veprimeve noteriale.

Hartimit te kontratave e marreveshjeve, si dhe te cdo dokumenti tjeter qe sjell ose synon te sjelle pasoja juridike. Pranise si mbrojtes ne kohen e shoqerimit, ndalimit, arrestimit, gjate procesit te hetimit, shqyrtimit gjyqesor te personave ne ceshtje penale, perfaqesimit te personave fizik apo juridik ne ceshtjet civile dhe administrative ne te gjitha gjykatat, arbitrazhi dhe ne organe te tjera te administrates publike. Sherbime lidhur me zbatimin dhe ekzekutimin e vendimeve të gjykatave veprimeve të tjera juridike që parashikon ligji .

ZYRAT TONA
Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare, Tiranë
Lagjja Nr. 2 Rruga A. Goga pranë Gjykates, Durres
E-MAIL
studioagolli@gmail.com
NUMËR KONTAKTI
+355692089041

STUDIO LIGJORE AGOLLIDiskriminimi në vendin e punës

Viti I fundit ka qënë shume I sukseshem sepse me ane të ndihmës tonë në përpilimin e akteve dhe  përfaqësimin për konstatimin e diskriminimit në vendin e punës ,klientet tanë kanë përfituar vendime positive nga komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi një process administrativ kerkon një përkushtim të vecantë. Ankesa e cila duhet të plotësojë të gjitha kushtet formale.

Përcaktimi I qartë I shkakut që përbën diskriminim. Përfaqësimi në séance dëgjimore,  shpjegime dhe parashtrime shtesë, argumentime për cdo pretendim dhe provë të palës kunëershtare pjesë në proces.

Gjykata e lartë

Rekurset në gjykatë të lartë si mjeti I fundit I ankimit në gjyqesorin Shqiptar. Më ndryshimet e reja në legjislacion ,jo cdo cështje mund te shkojë në gjykatë të lartë,argumentimi I ligjit , I fakteve  dhe I provave  kërkon profesionalizëm dhe njohje te mirë të legjislacionit kombetar dhe nderkombetar .

Në nuk kemi abuzuar asnjehere me te drejten në process me raste edhe duke refuzuar të kryejme recurs kur kemi parë që nuk ka shkaqë ligjore .me Rifillimin e punës të gjykatës së larte kemi qene shume të suksesshem duke arritur të revokimin e pezullimeve të ekzekutimit të vendimeve gjyqesore duke ekzekutuar përfundimisht vendime shumë të rendësishme që prej 7 vitesh ishin pezull në gjykatë .

 

PUBLIKIME
https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2023/04/Screenshot-2023-04-22-165328.png
https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/LogoMakr-1EWhcO.png
Adresa 1 : Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
Adresa 2 : Lagjja Nr 2 Rruga A. Goga pranë Gjykates, Durres
+355692089041
studioagolli@gmail.com

Na Ndiqni:

FUSHAT E VEPRIMIT

Civile

Penale

Çeshtje te pronave

Administrative

Tregtare

Familjare