studioagolli@gmail.com
Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
+355692089041

Na Ndiqni:

Mbrojtja e të drejtave dhe interesit të ligjshëm për çështje administrative realizohet në dy forma, nëpërmjet Procedurës administrative dhe  proçesit gjyqësor administrativ.

Procedura administrative;

  • Me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës;
  • Me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi;
  • Me Zyrat e Gjendjes Civile;
  • Me Inspektoriatin e Punës dhe Shërbimeve Shoqërore;
  • Me Zyrat e Përmbarimit Shtetëror apo Privat;
  • Me Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore etj;

Proçesi Gjyqësor Administrativ;

Proçesi Gjyqësor Administrativ kryhet bazuar në ligjin Nr. 49/2012 “Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” dhe ligjin Nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”.

https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/LogoMakr-1EWhcO.png
Adresa 1 : Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
Adresa 2 : Lagjja Nr 2 Rruga A. Goga pranë Gjykates, Durres
+355692089041
studioagolli@gmail.com

Na Ndiqni:

FUSHAT E VEPRIMIT

Civile

Penale

Çeshtje te pronave

Administrative

Tregtare

Familjare