studioagolli@gmail.com
Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
+355692089041

Na Ndiqni:

– Kërkesë padi për zgjidhjen e martesës dhe kërkesë padi për konstatimin e pavlefshmërisë së martesës;

– Marrjen e masave emergjente me anë të kërkesës për marrjen e masës për sigurim padie;

– Masat kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, nëpërmjet:

  • Përpilim UM;
  • Përpilim UMM;
  • Këshillim UMPMM;
  • Ndryshim UM;

– Pjestim I pasurisë bashkëshortore:

  • Rregullimi I regjimit pasuror martesor të bashëshortëve me marrveshje;
  • Gjykimi në dy faza;
  • Kërkesë pëe marrjen e masës së sigurimit të padisë për administrimin e sendeve vetjake;
https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/LogoMakr-1EWhcO.png
Adresa 1 : Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
Adresa 2 : Lagjja Nr 2 Rruga A. Goga pranë Gjykates, Durres
+355692089041
studioagolli@gmail.com

Na Ndiqni:

FUSHAT E VEPRIMIT

Civile

Penale

Çeshtje te pronave

Administrative

Tregtare

Familjare