studioagolli@gmail.com
Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
+355692089041

Na Ndiqni:

Gjatë ushtrimit të të drejtës për punësim dhe profesion, legjislacioni shqiptar dhe ndërkombëtar ndalon çdo formë diskriminimi. Gjithashtu, marrëdhënia e punës duhet të rregullohet me anë të kontratës individuale/ kolektive të punës në formë shkresore, e cila përcakton ndër të tjera, vendin e punës, kohëzgjatjen ditore të punës dhe pushimeve,punën e natës, punët e vështira, numrin maksimal të orëve shtesë, pushimet vjetore, festat zyrtare, pagën etj.

Ju duhet të dini se:

  • Ndalohet të punojnë natën personat nën moshën 18 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara.
  • Gratë shtatzëna ose me fëmijë në gji nuk mund të punësohen në punë të rënda.
  • Nëna pas përfundimit të lejes së lindjes, duhet t’i sigurohet i njëjti vend pune ose një vend pune I barasvlefshëm me të, me të njëjtat kushte që ishte para lejes së lindjes.
  • Gjykata shpërblen të gjithë punëmarrësit që largohen nga puna në mënyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar.
  • Pushimet vjetore janë gjithmon të paguara. Nëse nuk kryeni pushime vjetore, punëdhënësi është I detyruar t’iu shpërblejë për pushimet e pa marra me pagë shtesë.
  • Kategori të njëjta pune paguhen me pagë të barabartë.
  • Verifikoni nëpërmjet portalit E-albania nëse punëdhënësi paguan sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.
https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/LogoMakr-1EWhcO.png
Adresa 1 : Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
Adresa 2 : Lagjja Nr 2 Rruga A. Goga pranë Gjykates, Durres
+355692089041
studioagolli@gmail.com

Na Ndiqni:

FUSHAT E VEPRIMIT

Civile

Penale

Çeshtje te pronave

Administrative

Tregtare

Familjare