studioagolli@gmail.com
Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
+355692089041

Na Ndiqni:

Tregtarë/ Shoqëri Tregtare

  • Proçesi i rekrutimit dhe lidhja e kontratës së punës me punonjësit;
  • Përpilim i kontratave me partnerët e tyre të biznesit dhe palët e treta;
  • Mbrojtja e interesave të tyre pranë organeve të administratës publike dhe në gjykatë;

Organizata Jofitimprurëse (OJF)

  • Përpilim të aktit të themelimit dhe statutit të OJF dhe kërkesës për regjistrim fillestar në Gjykatë;
  • Përpilim të kërkesave për ndryshimet në status apo organizimin e OJF-ve dhe regjistrimin e tyre pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë;
  • Përpilimin e akteve të prishjes apo të mbylljes së OJF-ve dhe regjistrimi i tyre në gjykatë etj;
https://studioligjoreagolli.com/wp-content/uploads/2022/04/LogoMakr-1EWhcO.png
Adresa 1 : Bul.B.Curri Pall 1 Maji shk.11 kati pare Tiranë
Adresa 2 : Lagjja Nr 2 Rruga A. Goga pranë Gjykates, Durres
+355692089041
studioagolli@gmail.com

Na Ndiqni:

FUSHAT E VEPRIMIT

Civile

Penale

Çeshtje te pronave

Administrative

Tregtare

Familjare